Ponieważ planujemy 19.05.2020 roku otworzyć przedszkole przedstawiamy Państwu obowiązujące w czasie pandemii zasady przyjmowania dzieci.

Do przedszkola mogą być przyjęte tylko dzieci rodziców, którzy złożyli oświadczenie/wniosek o objęcie dziecka opieką przedszkolną (wydrukowali, wypełnili, podpisali i dostarczyli je osobiście bądź przesłali zeskanowane na adres: przedszkolejezykcm@wp.pl   

Rodzice, którzy złożyli wniosek o objęcie dziecka opieką przedszkolną w okresie zagrożenia epidemicznego podpisują oświadczenie potwierdzające zgodę na:
1) obowiązującą w okresie zagrożenia epidemicznego zmianę organizacji pracy przedszkola;
2) stosowanie się do procedery przyprowadzania i odbioru dziecka;
3) bezdotykowy pomiar temperatury ciała dziecka przy wejściu do przedszkola oraz w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych;

Poświadczają że zapoznali się:

  • z wytycznymi GIS z 4 maja 2020 r. dla przedszkoli
  • z procedurą bezpieczeństwa dotyczącą zapbiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników NPJ
  • z procedurą postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19 w przedszklu
  • procedurą postępowania z dzieckiem w przypadku zauważenia u niego niepokojących objawów chorobowych

oraz zobowiązanie do:
1) natychmiastowego odebrania dziecka w razie wystąpienia u niego objawów chorobowych podczas pobytu w przedszkolu;
2) niezwłocznego poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej u dziecka/domowników w związku z infekcjami oraz wirusem Covid-19;
3) pozostawania w dostępnym kontakcie telefonicznym.

Jednocześnie informuję, że z uwagi na potrzebę dostosowania przedszkola do zaleceń służb sanitarnych w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków pobytu możliwe będzie przyjęcie niespełna połowy do tej pory uczęszczających dzieci.
Realny czas pobytu dziecka w przedszkolu powinien być związany z czasem pracy zawodowej jego rodziców.
Zgodnie z wytycznymi pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci

  • pracowników systemu ochrony zdrowia
  • służb mundurowych
  • pracowników handlu
  • pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych

O zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola zdecyduje siostra dyrektor i powiadomi Państwa telefonicznie.