Mały Poliglota w krainie języków obcych, czyli – poznajemy wybrane królestwa współczesnej Europy: Przystanek pierwszy: język francuski – Królestwo Belgii”

Projekt nauczania języka francuskiego w Niepublicznym Przedszkolu Językowym Zgromadzenia Sióstr Córek Maryi z Pesche MAŁY POLIGLOTA w Częstochowie

OPIS PROJEKTU W ODNIESIENIU DO JĘZYKA FRANCUSKIEGO

Temat projektu: Przystanek pierwszy: język francuski – Królestwo Belgii

Inicjator projektu : s. Dominique H.

Miejsce realizacji : Niepubliczne Przedszkole Językowe Zgromadzenia Sióstr Córek Maryi z Pesche MAŁY POLIGLOTA w Częstochowie

Programem zostaną objęte wszystkie dzieci w przedszkolu

Spis treści:

 1. Wstęp
 2. Opis zasad projektu
  1. Opis, zakres i miejsce projektu
  2. Cechy projektu
  3. Cele ogólne
  4. Cele szczegółowe
  5. Przewidywane efekty
  6. Formy pracy.
  7. Metody pracy.
  8. Pomoce dydaktyczne.
  9. Zakres merytoryczny
 3. Ewaluacja
 4. Literatura

I. WSTĘP

Organem założycielskim naszego przedszkola jest belgijskie zgromadzenie zakonne z siedzibą generalatu w Pesche – Belgia. Dlatego też w sposób naturalny interesujemy się kulturą i tradycją Belgii. W ramach realizowanej Koncepcji pracy naszego przedszkola poszerzamy ponadto wiedzę dotyczącą języków obcych, którymi posługują się mieszkańcy Unii Europejskiej. Jednym z języków obcych, które znajdują się w centrum naszego zainteresowania, jest – oczywiście – język francuski, jako jeden z trzech języków, którymi posługują się Belgowie.

Inicjatorką powstania niniejszego projektu jest s. Dominique Hubaille ze Zgromadzenia Sióstr Córek Maryi z Pesche, która we współpracy z siostrami i gronem pedagogicznym naszego przedszkola, promuje wśród naszych dzieci język francuski. Siostra Dominique z kolei, znając dobrze język polski, przybliża Belgom język i kulturę Polaków. Co ciekawe, ta dość trudna tematyka z zakresu edukacji językowej spotkała się z przychylnością dorosłych i dużym zainteresowaniem wszystkich dzieci, nawet tych najmłodszych. Dlatego też w naszym przedszkolu prowadzone są stałe zajęcia z języka francuskiego. Dzięki temu nasze przedszkolaki mają okazję poszerzyć wiedzę o otaczającym je świecie, a szczególnie o historii, kulturze i codziennym życiu ich koleżanek i kolegów mieszkających w Królestwie Belgii. W ten sposób oferta naszego przedszkola jest jeszcze bardziej atrakcyjna.

II. OPIS ZASAD PROJEKTU

1. OPIS, ZAKRES I MIEJSCE PROJEKTU

Nasz projekt poszerza i ubogaca program wychowania przedszkolnego.

Ciekawe formy pracy i pomysły dydaktyczne wypracowane wespół z nauczycielami zaprzyjaźnionych przedszkoli w Belgii (La Louvière, Pesche, Bruksela ) pozwalają na uatrakcyjnienie zajęć, a różnorodność form pracy zmusza do ciągłej aktywności oraz twórczego działania. Program realizowany jest w godzinach pracy przedszkola, podczas zajęć dydaktycznych, dodatkowych zajęć popołudniowych, zgodnie z inwencją nauczyciela i pomysłami dzieci. Wiadomości są wplatane w różnorodne zabawy oraz zajęcia i łączą się z treściami z wszystkich dziedzin wychowania przedszkolnego.

Program przeznaczony jest do realizacji na wszystkich poziomach edukacyjnych, począwszy od dzieci rozpoczynających naukę języka francuskiego od podstaw.

Program bazuje na przekonaniu, że wczesna nauka języka obcego rozwija motywację do późniejszej nauki języków obcych, stymuluje ogólny rozwój dziecka, jak również ułatwia opanowanie wymowy języka obcego. Program kładzie nacisk na aktywizowanie dzieci, inspirowanie do działań twórczych oraz wyzwalanie dziecięcej

wyobraźni. Jego celem jest poszerzenia doświadczeń dzieci poprzez kontakt z nauką języka francuskiego oraz kulturą i tradycją Belgii, a także kuchnią narodową.

Zajęcia realizowane są w wymiarze około 30 minut dziennie (w zależności od grupy wiekowej). Program podzielony jest na zakresy tematyczne. W obrębie każdego zakresu tematycznego jest realizowany materiał leksykalny, przewidziane są również gry i zabawy z elementami języka francuskiego.

Tematyka zajęć dotyczy tego, co jest dzieciom bliskie, odwołuje się

wyłącznie do pojęć znanych dzieciom (kolory, rodzina, zabawki, zwierzęta, liczby, itp.).

Nauka języka francuskiego dotyczy więc tego, co znajduje się w zasięgu wzroku dziecka, w jego najbliższym otoczeniu. Z tego też powodu naukę rozpoczynamy od wprowadzenia rzeczowników konkretnych i zwrotów funkcjonalnych.

W centrum nauki znajdują się zatem, nazwy przedmiotów i osób, proste polecenia i zwroty, a więc nauka słownictwa. Nie można tutaj wprowadzać formalnej nauki gramatyki. Stopniowo poszerzamy ten krąg o tematy z dalszego otoczenia (szkoła, miejscowość itp.), a program wzbogacamy o trudniejsze treści.

Biorąc pod uwagę, iż podstawową formą aktywności dziecka jest zabawa, element zabawowy jest zawsze dominujący podczas nauki. Dzieci szybciej przyswoją nowe wiadomości, utrwalą nowe słowa i zwroty, jeśli będą one przedstawione w formie zabawy.

Podczas zabawy, dzieci uczą się nie zdając sobie nawet z tego sprawy. Założeniem jest zatem nauczanie języka francuskiego w formie zabawy, która sprawia dzieciom przyjemność, wyzwala pozytywne emocje oraz motywuje do działania.

Aby uniknąć monotonii i dekoncentracji, poszczególne zajęcia będą urozmaicone poprzez różnorodne formy zabawowe w postaci recytowania wierszyków, wyliczanek, śpiewania piosenek, tańczenia, odgrywania scenek, zabaw ruchowych, gimnastyki, gier, a także dodatkowe atrakcje takie jak zajęcia kulinarne, pokaz mody, spotkania z Belgami – dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Ponieważ dzieci w wieku przedszkolnym charakteryzuje przede wszystkim myślenie konkretne i pamięć mechaniczna, nauka musi wiązać się z konkretnymi przedmiotami i sytuacjami. Za priorytet na tym etapie przyjmujemy rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu oraz kształcenie pamięci. Należy pamiętać, że dzieci w wieku przedszkolnym nie posiadają umiejętności pisania i czytania, dlatego też nauczanie języka francuskiego na zajęciach będzie opierać się tylko i wyłącznie na aktywizowaniu mowy i pamięci. Ucząc się języka dziecko słucha i powtarza. Chodzi przede wszystkim o uwrażliwienie i oswojenie dziecka z nowym językiem, mając nadzieję, że w ten sposób zapoczątkowana nauka będzie kontynuowana w przyszłości. Dlatego też na zajęciach wielokrotnie powtarzamy wprowadzane słowa i zwroty, a także często wracamy do tego, czego dzieci nauczyły się wcześniej. Zawsze poświęcamy trochę czasu na ćwiczenia powtórzeniowe, które mają na celu utrwalenie poznanych słów, wyrażeń czy zwrotów. Stosujemy różnorodne bodźce podtrzymujące uwagę: pomoce wizualne (np. obrazki, film), muzykę, ruch fizyczny i manipulację (np. wycinacie,

przyklejanie, kolorowanie).

Program opiera się na naturalnym zainteresowaniu dzieci wobec wszystkiego, co nieznane i atrakcyjne. Stanowi dobrą zachętę dla dzieci, ponieważ w ramach zajęć najmłodsi stykają się z językiem obcym poprzez piosenki, gry, wiersze, rysunki i różne formy edukacyjno – rozrywkowe, które na tym etapie okazują się najefektywniejszą metodą nauczania języków. Dzięki wczesnemu oswojeniu z językiem obcym, dzieciom łatwiej przychodzi późniejsze doskonalenie sprawności w tym zakresie. Tym samym dziecko już na początku edukacji zostaje wyposażone w umiejętności, które w przyszłości ułatwią mu odnoszenie kolejnych sukcesów i nieustanny rozwój zawodowy i osobisty.

2. CECHY PROJEKTU

 • Celowość i systematyczność podejmowanych działań.
 • Opracowanie zestawu scenariuszy zajęć.
 • Zintegrowanie projektu z realizacją zadań wynikających z planu pracy dydaktyczno – wychowawczego.

3. CELE OGÓLNE

 • Propagowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.
 • Poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola.
 • Poszerzanie zakresu umiejętności i wiadomości zdobywanych na zajęciach dydaktycznych.
 • Zachęcanie i zainteresowanie dziecka nauką języka obcego.
 • Rozbudzanie zainteresowań krajami o odmiennej kulturze.
 • Kształtowanie postaw akceptacji i szacunku dla różnych kultur.
 • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka.
 • Rozwijanie wspólnej świadomości europejskiej.

4. CELE SZCZEGÓŁOWE

 • Kształcenie samodzielności w zdobywaniu wiedzy.
 • Uwrażliwianie dziecka na możliwość komunikacji w innym języku niż ojczysty i wskazywanie mu płynących z tego korzyści.
 • Rozwijanie u dziecka poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe.
 • Poznanie podstawowych słów i zwrotów w języku obcym dotyczących poszczególnych bloków tematycznych.
 • Zapoznanie z wybranymi wiadomościami na temat kultury, zwyczajów i życia codziennego Belgów.
 • Poznanie zwyczajów charakterystycznych dla Belgii.
 • Wskazanie podobieństw i różnic w warunkach życia Polaków i Belgów.
 • Zapoznanie dzieci z tradycyjnymi grami i zabawami belgijskimi dla najmłodszych.
 • Zapoznanie dzieci z tradycyjnymi piosenkami belgijskimi.
 • Poznanie ciekawych miejsc i budowli belgijskich.
 • Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach dotyczących Belgii.
 • Stworzenie bazy dydaktycznej (mapa, ilustracje, widokówki, symbole Belgii, kasety, książeczki dla dzieci, CD z piosenkami).
 • Dostarczenie dzieciom pozytywnego i konstruktywnego doświadczenia, które sprzyjać będzie ich dalszej nauce języka.
 • Kształtowanie postawy aktywnego spędzania czasu i nawiązywania serdecznych i kulturalnych kontaktów rówieśniczych.
 • Stworzenie solidnej podstawy do systematycznej nauki języka na drugim etapie edukacyjnym.
 • Wdrażanie do pracy zespołowej.

5. PRZEWIDYWANE EFEKTY WPROWADZENIA PROJEKTU:

Po zakończonym projekcie dziecko:

 • rozpoznaje flagę, godło, hymn i symbole Belgii,
 • rozpoznaje melodię hymnu belgijskiego,
 • zna wybrane informacje związane ze stolicą Belgii,
 • wymienia charakterystyczne potrawy kuchni belgijskiej,
 • dostrzega podobieństwa i różnice w przyzwyczajeniach kulinarnych Belgów i Polaków,
 • zna główne zabytki Belgii,
 • zna niektórych europejskich autorów tworzących dla dzieci,
 • potrafi wykorzystać podstawowe zwroty i słowa w kontaktach z rówieśnikami,
 • posiada umiejętność zadawania prostych pytań dotyczących między innymi: imion, przedmiotów, kolorów oraz udzielania na nie odpowiedzi,
 • stosuje zwroty grzecznościowe w języku francuskim,
 • recytuje z pamięci wiersze, wyliczanki, rymowanki,
 • śpiewa proste piosenki w języku francuskim,
 • rozwija umiejętność pracy i zabawy w grupie z wykorzystaniem poznanych słów,
 • przestrzega ustalonych zasad,
 • współpracuje i współdziała z rówieśnikami.

6. FORMY PRACY

Wymienione poniżej formy pracy powinny przeplatać się tak, aby w możliwie jak największym stopniu uatrakcyjnić i urozmaicić zajęcia :

 • praca z całą grupą,
 • praca indywidualna kierowana przez nauczyciela,
 • praca w parach,
 • praca w grupach.

7. METODY

metody oparte na słowie :

 • wykład, pogadanka
 • powtarzanie do taktu
 • wyjaśnienia słowne
 • opowiadania, bajki, historyjki

metody oparte na obserwacji :

 • pokaz
 • obserwacja
 • wyjaśnienia ilustrowane
 • wspomaganie się materiałem wizualnym (filmy edukacyjne,
 • prezentacje multimedialne)

metody oparte na działaniu :

 • rysowanie / kolorowanie pod dyktando
 • działalność plastyczna
 • wykonywanie poleceń
 • zabawy ruchowe, naśladowcze, inscenizacyjne,
 • taniec,
 • inscenizowanie ruchem piosenek,
 • przygotowanie programu artystycznego
 • wykonanie gazetki tematycznej,
 • pokazy mody

8. POMOCE DYDAKTYCZNE

W realizacji tego programu niezbędne jest korzystanie z:

 • poradników metodycznych
 • płyt CD z muzyką belgijską i francuskojęzyczną,
 • płyt DVD (filmy edukacyjne),
 • kart pracy,
 • kolorowych obrazków przedstawiających przedmioty, których nazwy poznają dzieci (tzw. flash cards),
 • mapy Belgii,
 • albumów, zdjęć, widokówek, pamiątek związanych z Belgią.
 • bajek, baśni wybranych pisarzy belgijskich,
 • przewodników turystycznych.

9. ZAKRES MERYTORYCZNY :

 1. Zaznajamianie dzieci z symbolami narodowymi Belgii: hymnem, godłem, flagą oraz barwami państwowymi.
 2. Organizowanie gier, zabaw ruchowych i tanecznych charakterystycznych dla Belgii.
 3. Zorganizowanie w przedszkolu obchodów Dnia Belgijskiego.
 4. Zorganizowanie quizu wiedzy o Belgii.
 5. Utworzenie w sali kącika tematycznego przy współudziale dzieci i rodziców.
 6. Oglądanie albumów, książek, filmów, prezentacji multimedialnych związanych z Belgią.
 7. Udział dzieci w konkursach plastycznych, konkursach wiedzy dotyczących Belgii organizowanych w przedszkolu i poza przedszkolem.
 8. Propagowanie wiadomości o Belgii w gazetce dla dzieci i rodziców
 9. Słuchanie i nauka prostych piosenek francuskojęzycznych.
 10. Zorganizowanie konkursu dla dzieci i rodziców dotyczącego Belgii.
 11. Przybliżenie dzieciom postaci pisarzy francuskojęzycznych.
 12. Przygotowanie programu artystycznego dla rodziców i środowiska lokalnego – prezentacja zdobytej wiedzy i umiejętności.
 13. Nawiązanie współpracy z placówkami zagranicznymi.
 14. Spotkania z cudzoziemcami lub osobami, które przebywały w Belgii i krajach

francuskojęzycznych.

III. EWALUACJA

Na początku projektu zostanie skierowana do rodziców ankieta, na podstawie której nauczyciel pozna oczekiwania i możliwości uczestnictwa w projekcie poszczególnych rodziców.

Kompetencje dzieci sprawdzane będą przy wykonywaniu praktycznych zadań takich, jak: udział w konkursach, w quizach dotyczących Belgii. Dzieci będą prezentowały swoje umiejętności językowe podczas uroczystości przedszkolnych takich, jak np.: Przedszkolny Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, Dni Otwarte Przedszkola, spotkania z innymi dziećmi podczas festynów dziecięcych, z okazji Dnia Dziecka czy w ramach współpracy z innymi placówkami w środowisku lokalnym.

Ewaluacja będzie przeprowadzana po zakończeniu projektu, aby poznać efekty włożonej pracy i wyciągnąć konstruktywne wnioski na przyszłość. Ewaluacją zostaną objęci również rodzice dzieci, którzy brali udział w projekcie.

W trakcie realizacji programu ocenianiu podlegać będą:

 • aktywność i zaangażowanie dzieci,
 • atrakcyjność programu dla dzieci,
 • użyteczność
 • czego nauczyły się dzieci na zajęciach,
 • czy stosowane metody są skuteczne,
 • scenariusze wybranych zajęć,
 • wyniki konkursów,
 • ankiety.

Narzędziami zbierania informacji będą:

 • anonimowe ankiety dla rodziców,
 • wywiady z rodzicami
 • zbieranie opinii,
 • zadania kierowane do dzieci, wymagające praktycznych umiejętności,
 • bezpośrednie obserwacje i rozmowy z dziećmi
 • wyniki konkursów i quizów,
 • przykładowe scenariusze zajęć,
 • zdjęcia w kronice przedszkolnej i na stronie internetowej,

dziennik zajęć.

Na ich podstawie wyciągnięte zostaną wnioski, które zostaną przedstawione Siostrze Dyrektor i Radzie Pedagogicznej naszego przedszkola oraz Rodzicom, po zakończeniu ewaluacji.

IV. LITERATURA :

 1. Burkat A., „Gry i zabawy jako element wspomagający nauczanie języków obcych, Języki Obce w Szkole. -2006, nr 3,
 2. Ciesielska A., „Uczę się francuskiego śpiewająco 3 -6 lat”., Wydawnictwo Nowela, 2005
 3. Iluk J., „Jak uczyć małe dzieci języków obcych?”, Katowice : Wydaw. Gnome, 2002
 4. Kosińska M., Kostrzębska K., “Francuski dla dzieci. Słownik ilustrowany.”, Edgard, Warszawa 2009.
 5. Pamuła M., „Wczesne nauczanie języków obcych.”
 6. Słodownik Rycaj E., „Gry i zabawy językowe : jak pomagać dziecku w przyswajaniu języka ”., Warszawa, Wydawnictwo Akademickie “Żak”, 2001
 7. Meyer – Dreux Sylvie « Lili, la petite grenouille » – Méthode de français pour les petits – wydawnictwo CLE International 2006
 8. Mon Premier Larousse de Français – Larousse/ S.E.J.E.R. – 2004
 9. Mon bloc de jeux et d’exercices de 2 à 3 ans – Chantecler
 10. Mon bloc de jeux et d’exercices de 4 à 5 ans – Chantecler
 11. Mon livre et d’exercices de 5 à 6 ans – Chantecler
 12. Colette Samson « Alex et Zoé et compagnie » 1
 13. « Mon grand livre de comptines, chansons mimèes et jeux de doigts » éditions Gründ