Koncepcja pracy Niepublicznego Przedszkola Językowego
Zgromadzenia Sióstr Córek Maryi z Pesche
p.w. Matki Bożej Dobrej Rady al. Jana Pawła II w Częstochowie
na okres 01.09.2017 r. – 31.08.2022 r.

Niepubliczne Przedszkole Językowe Zgromadzenia Sióstr Córek Maryi z Pesche w Częstochowie jest placówką czteroodddziałową. Siedziba przedszkola mieści się w okolicach Jasnej Góry przy ruchliwej arterii drogowej w otoczonym placem zabaw wolnostojącym budynku. W 2016 roku został on poddany remontowi kapitalnemu. Tworząc optymalne warunki bytowe powstały nowe sale dydaktyczne, toalety, węzeł gastronomiczny: jadalnia, kuchnia, zmywalnia, magazyny, zaplecze socjalne.

Wizją Niepublicznego Przedszkola Językowego Zgromadzenia Sióstr Córek Maryi z Pesche p.w. Matki Bożej Dobrej Rady jest wychowanie człowieka, który:

 • harmonijnie rozwinie swoją osobowość przyjmując za podstawę chrześcijański system wartości głoszony przez Kościół katolicki i respektuje prawo wychowania do tych wartości;
 • jest świadomy swoich korzeni kulturowych i narodowych;
 • docenia rolę wiedzy i umiejętności, dąży do ich poszerzenia, umie się nimi posługiwać w życiu;
 • jest odpowiedzialny za swoje wybory życiowe, dokonuje ich w sposób przemyślany i rozważny;
 • szanuje ludzi, umie się z nimi komunikować, wykazuje empatię, udziela bezinteresownej ofiarnej pomocy;
 • świadomie dba o bezpieczeństwo, zdrowie fizyczne i psychiczne własne i swoich bliskich;
 • jest samodzielny, kreatywny, pomysłowy, aktywny i ciekawy świata a jednocześnie przewidujący, odpowiedzialny i zdyscyplinowany;

Misja Niepublicznego Przedszkola Językowego Zgromadzenia Sióstr Córek Maryi z Pesche p.w. Matki Bożej Dobrej Rady w Częstochowie.

Przedszkole jest miejscem integralnej formacji dziecka gdyż:

 • przygotowuje dziecko do podjęcia obowiązków szkolnych poprzez realizację Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego – prowadzi systematyczną obserwację mającą na celu poznanie możliwości i potrzeb
 • zapewnia każdemu dziecku wszechstronny rozwój zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi – indywidualizuje, uaktywnia i uspołecznia dzieci
 • uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres pomocy udzielanej dziecku
 • wspiera działalność wychowawczą propagowaną w rodzinach katolickich
 • przygotowuje do życia w wierze i na zasadach opartych na nauce Kościoła katolickiego

Pełny tekst koncepcji dostępny jest do pobrania w pliku pdf.