„Mały Poliglota w krainie języków obcych, czyli – poznajemy wybrane królestwa współczesnej Europy: Przystanek trzeci: język angielski – Królestwo Anglii

Projekt nauczania języka angielskiego w Niepublicznym Przedszkolu Językowym Zgromadzenia Sióstr Córek Maryi z Pesche MAŁY POLIGLOTA w Częstochowie

OPIS PROJEKTU W ODNIESIENIU DO JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Temat projektu: Przystanek trzeci: język angielski – Królestwo Anglii

Inicjator projektu: p. Ewa Sz. – G.

Miejsce realizacji: Niepubliczne Przedszkole Językowe Zgromadzenia Sióstr Córek Maryi z Pesche MAŁY POLIGLOTA w Częstochowie

Programem zostaną objęte wszystkie dzieci w przedszkolu

Spis treści:

 1. Wstęp
 2. Opis zasad projektu
  1. Opis, zakres i miejsce projektu
  2. Cechy projektu
  3. Cele ogólne
  4. Cele szczegółowe
  5. Przewidywane efekty
  6. Formy pracy.
  7. Metody pracy.
  8. Pomoce dydaktyczne.
  9. Zakres merytoryczny
 3. Ewaluacja
 4. Literatura

I. Wstęp:

Jako przedszkole o profilu językowym, współpracujące ściśle z organem założycielskim, jakim jest Zgromadzenie Sióstr Córek Maryi z Pesche w Belgii, jesteśmy wyczuleni na zainteresowania językowe naszych dzieci. W ramach realizowanej Koncepcji pracy naszego przedszkola poszerzamy zatem wiedzę dotyczącą języków obcych, którymi posługują się mieszkańcy Unii Europejskiej. Jednym z języków obcych, które znajdują się w centrum naszego zainteresowania, jest język angielski.

Inicjatorką powstania niniejszego projektu jest p. Ewa Sz. – G., która we współpracy z siostrami i gronem pedagogicznym naszego przedszkola, promuje wśród naszych dzieci język angielski. Język pięknego kraju, o wielowiekowej kulturze i dużych tradycjach, także katolickich. Dlatego też w naszym przedszkolu prowadzone są stałe

zajęcia z języka angielskiego. Dzięki temu nasze przedszkolaki mają okazję poszerzyć wiedzę o otaczającym je świecie, a szczególnie o historii, kulturze i codziennym życiu ich koleżanek i kolegów mieszkających w Królestwie Anglii. W ten sposób oferta naszego przedszkola jest jeszcze bardziej atrakcyjna.

II. OPIS ZASAD PROJEKTU

1. OPIS, ZAKRES I MIEJSCE PROJEKTU

Nasz projekt poszerza i ubogaca program wychowania przedszkolnego.

Ciekawe formy pracy i pomysły dydaktyczne opracowała pani Ewa na podstawie doświadczeń zdobytych podczas swoich praktyk w Anglii.

Pozwalają one na uatrakcyjnienie zajęć, a różnorodność form pracy zmusza do ciągłej aktywności oraz twórczego działania. Program realizowany jest w godzinach pracy przedszkola, podczas zajęć dydaktycznych, dodatkowych zajęć popołudniowych, zgodnie z inwencją nauczyciela i pomysłami dzieci. Wiadomości są wplatane w różnorodne zabawy oraz zajęcia i łączą się z treściami z wszystkich dziedzin wychowania przedszkolnego.

Program przeznaczony jest do realizacji na wszystkich poziomach edukacyjnych, począwszy od dzieci rozpoczynających naukę języka angielskiego od podstaw.

Program bazuje na przekonaniu, że wczesna nauka języka obcego rozwija motywację do późniejszej nauki języków obcych, stymuluje ogólny rozwój dziecka, jak również ułatwia opanowanie wymowy języka obcego. Program kładzie nacisk na aktywizowanie dzieci, inspirowanie do działań twórczych oraz wyzwalanie dziecięcej

wyobraźni. Jego celem jest poszerzenia doświadczeń dzieci poprzez kontakt z nauką języka angielskiego oraz kulturą i tradycją Anglii, a także kuchnią narodową.

Zajęcia realizowane są w wymiarze około 30 minut trzy razy w tygodniu (w zależności od grupy wiekowej). Program podzielony jest na zakresy tematyczne. W obrębie każdego zakresu tematycznego jest realizowany materiał leksykalny, przewidziane są również gry i zabawy z elementami języka angielskiego.

Tematyka zajęć dotyczy tego, co jest dzieciom bliskie, odwołuje się

wyłącznie do pojęć znanych dzieciom (kolory, rodzina, zabawki, zwierzęta, liczby, itp.).

Nauka języka angielskiego dotyczy więc tego, co znajduje się w zasięgu wzroku dziecka, w jego najbliższym otoczeniu. Z tego też powodu naukę rozpoczynamy od wprowadzenia rzeczowników konkretnych i zwrotów funkcjonalnych.

W centrum nauki znajdują się zatem, nazwy przedmiotów i osób, proste polecenia i zwroty, a więc nauka słownictwa. Nie można tutaj wprowadzać formalnej nauki gramatyki. Stopniowo poszerzamy ten krąg o tematy z dalszego otoczenia (szkoła, miejscowość itp.), a program wzbogacamy o trudniejsze treści.

Biorąc pod uwagę, iż podstawową formą aktywności dziecka jest zabawa, element zabawowy jest zawsze dominujący podczas nauki. Dzieci szybciej przyswoją nowe wiadomości, utrwalą nowe słowa i zwroty, jeśli będą one przedstawione w formie zabawy.

Podczas zabawy, dzieci uczą się nie zdając sobie nawet z tego sprawy. Założeniem jest zatem nauczanie języka angielskiego w formie zabawy, która sprawia dzieciom przyjemność, wyzwala pozytywne emocje oraz motywuje do działania.

Aby uniknąć monotonii i dekoncentracji, poszczególne zajęcia będą urozmaicone poprzez różnorodne formy zabawowe w postaci recytowania wierszyków, wyliczanek, śpiewania piosenek, tańczenia, odgrywania scenek, zabaw ruchowych, gimnastyki, gier, a także dodatkowe atrakcje takie jak zajęcia kulinarne, pokaz mody. Ponieważ dzieci w wieku przedszkolnym charakteryzuje przede wszystkim myślenie konkretne i pamięć mechaniczna, nauka musi wiązać się z konkretnymi przedmiotami i sytuacjami. Za priorytet na tym etapie przyjmujemy rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu oraz kształcenie pamięci. Należy pamiętać, że dzieci w wieku przedszkolnym nie posiadają umiejętności pisania i czytania, dlatego też nauczanie języka angielskiego na zajęciach będzie opierać się tylko i wyłącznie na aktywizowaniu mowy i pamięci. Ucząc się języka dziecko słucha i powtarza. Chodzi przede wszystkim o uwrażliwienie i oswojenie dziecka z nowym językiem, mając nadzieję, że w ten sposób zapoczątkowana nauka będzie kontynuowana w przyszłości. Dlatego też na zajęciach wielokrotnie powtarzamy wprowadzane słowa i zwroty, a także często wracamy do tego, czego dzieci nauczyły się wcześniej. Zawsze poświęcamy trochę czasu na ćwiczenia powtórzeniowe, które mają na celu utrwalenie poznanych słów, wyrażeń czy zwrotów. Stosujemy różnorodne bodźce podtrzymujące uwagę: pomoce wizualne (np. obrazki, film), muzykę, ruch fizyczny i manipulację (np. wycinanie, przyklejanie, kolorowanie).

Program opiera się na naturalnym zainteresowaniu dzieci wobec wszystkiego, co nieznane i atrakcyjne. Stanowi dobrą zachętę dla dzieci, ponieważ w ramach zajęć najmłodsi stykają się z językiem obcym poprzez piosenki, gry, wiersze, rysunki i różne formy edukacyjno – rozrywkowe, które na tym etapie okazują się najefektywniejszą metodą nauczania języków. Dzięki wczesnemu oswojeniu z językiem obcym, dzieciom łatwiej przychodzi późniejsze doskonalenie sprawności w tym zakresie. Tym samym dziecko już na początku edukacji zostaje wyposażone w umiejętności, które w przyszłości ułatwią mu odnoszenie kolejnych sukcesów i nieustanny rozwój zawodowy i osobisty.

2. CECHY PROJEKTU

 • celowość i systematyczność podejmowanych działań,
 • opracowanie zestawu scenariuszy zajęć,
 • zintegrowanie projektu z realizacją zadań wynikających z planu pracy dydaktyczno – wychowawczego,

3. CELE OGÓLNE

 • propagowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym,
 • poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola,
 • poszerzanie zakresu umiejętności i wiadomości zdobywanych na zajęciach dydaktycznych,
 • zachęcanie i zainteresowanie dziecka nauką języka obcego,
 • rozbudzanie zainteresowań krajami o odmiennej kulturze,
 • kształtowanie postaw akceptacji i szacunku dla różnych kultur,
 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka,
 • rozwijanie wspólnej świadomości europejskiej,

4. CELE SZCZEGÓŁOWE

 • kształcenie samodzielności w zdobywaniu wiedzy,
 • uwrażliwianie dziecka na możliwość komunikacji w innym języku niż ojczysty i wskazywanie mu płynących z tego korzyści,
 • rozwijanie u dziecka poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe,
 • poznanie podstawowych słów i zwrotów w języku obcym dotyczących poszczególnych bloków tematycznych,
 • zapoznanie z wybranymi wiadomościami na temat kultury, zwyczajów i życia codziennego Anglików,
 • poznanie zwyczajów charakterystycznych dla Anglii,
 • wskazanie podobieństw i różnic w warunkach życia Polaków i Anglików,
 • zapoznanie dzieci z tradycyjnymi grami i zabawami angielskimi dla najmłodszych,
 • zapoznanie dzieci z tradycyjnymi piosenkami angielskimi,
 • poznanie ciekawych miejsc i budowli angielskich,
 • przygotowanie dzieci do udziału w konkursach dotyczących Anglii,
 • stworzenie bazy dydaktycznej (mapa, ilustracje, widokówki, symbole Anglii, kasety, książeczki dla dzieci, CD z piosenkami),
 • dostarczenie dzieciom pozytywnego i konstruktywnego doświadczenia,
 • kształtowanie postawy aktywnego spędzania czasu i nawiązywania serdecznych i kulturalnych kontaktów rówieśniczych,
 • stworzenie solidnej podstawy do systematycznej nauki języka na kolejnym etapie edukacyjnym,
 • wdrażanie do pracy zespołowej,

5. PRZEWIDYWANE EFEKTY WPROWADZENIA PROJEKTU

Po zakończonym projekcie dziecko:

 • rozpoznaje flagę, godło i symbole Anglii,
 • zna wybrane informacje związane ze stolicą Anglii,
 • wymienia charakterystyczne potrawy kuchni angielskiej,
 • dostrzega podobieństwa i różnice w przyzwyczajeniach kulinarnych Anglików i Polaków,
 • zna główne zabytki Anglii,
 • zna niektórych europejskich autorów tworzących dla dzieci,
 • potrafi wykorzystać podstawowe zwroty i słowa w kontaktach z rówieśnikami,
 • posiada umiejętność zadawania prostych pytań dotyczących między innymi: imion, przedmiotów, kolorów oraz udzielania na nie odpowiedzi,
 • stosuje zwroty grzecznościowe w języku angielskim,
 • recytuje z pamięci wiersze, wyliczanki, rymowanki,
 • śpiewa proste piosenki w języku angielskim
 • rozwija umiejętność pracy i zabawy w grupie z wykorzystaniem poznanych słów,
 • przestrzega ustalonych zasad,
 • współpracuje i współdziała z rówieśnikami.

6. FORMY PRACY

Wymienione poniżej formy pracy powinny przeplatać się tak, aby w możliwie w jak największym stopniu , mogły uatrakcyjnić i urozmaicić zajęcia, które sprzyjać będą dalszej nauce języka.

 • kształtowanie postawy aktywnego spędzania czasu i nawiązywania serdecznych i kulturalnych kontaktów rówieśniczych,
 • stworzenie solidnej podstawy do systematycznej nauki języka na kolejnym etapie edukacyjnym,
 • wdrażanie do pracy zespołowej,

7. METODY PRACY

Metody oparte na słowie:

 • rozmowa
 • powtarzanie do taktu
 • wyjaśnienia słowne
 • opowiadania, bajki, historyjki

Metody oparte na obserwacji:

 • pokaz
 • obserwacja
 • wyjaśnienia ilustrowane
 • wspomaganie się materiałem wizualnym (filmy edukacyjne, prezentacje multimedialne)

Metody oparte na działaniu:

 • rysowanie / kolorowanie pod dyktando
 • działalność plastyczna
 • wykonywanie poleceń
 • zabawy ruchowe, naśladowcze, inscenizacyjne
 • taniec
 • inscenizowanie ruchem piosenek
 • przygotowanie programu artystycznego
 • wykonanie gazetki tematycznej
 • pokazy mody

8. POMOCE DYDAKTYCZNE

W realizacji tego programu niezbędne jest korzystanie z:

 • poradników metodycznych
 • płyt CD z muzyką angielską
 • płyt DVD (filmy edukacyjne)
 • kart pracy
 • kolorowych obrazków przedstawiających przedmioty, których nazwy poznają dzieci (tzw. flash cards)
 • mapy Anglii
 • albumów, zdjęć, widokówek, pamiątek związanych z Anglią
 • bajek, baśni wybranych pisarzy angielskich
 • przewodników turystycznych

9. ZAKRES MERYTORYCZNY

 1. Zaznajamianie dzieci z symbolami narodowymi Anglii: hymnem, godłem, flagą oraz barwami państwowymi.
 2. Organizowanie gier, zabaw ruchowych i tanecznych charakterystycznych dla Anglii.
 3. Zorganizowanie w przedszkolu obchodów Dnia Anglii.
 4. Zorganizowanie quizu wiedzy o Anglii.
 5. Utworzenie w sali kącika tematycznego przy współudziale dzieci i rodziców.
 6. Oglądanie albumów, książek, filmów, prezentacji multimedialnych związanych z Anglią.
 7. Udział dzieci w konkursach plastycznych, konkursach wiedzy dotyczących Anglii organizowanych w przedszkolu i poza przedszkolem.
 8. Propagowanie wiadomości o Anglii w gazetce dla dzieci i rodziców
 9. Słuchanie i nauka prostych piosenek angielskich.
 10. Zorganizowanie konkursu dla dzieci i rodziców dotyczącego Anglii.
 11. Przybliżenie dzieciom postaci pisarzy angielskich.
 12. Przygotowanie programu artystycznego dla rodziców i środowiska lokalnego – prezentacja zdobytej wiedzy i umiejętności.
 13. Nawiązanie współpracy z placówkami zagranicznymi.
 14. Spotkania z cudzoziemcami lub osobami, które przebywały w Anglii i krajach angielskojęzycznych.

III. EWALUACJA

Na początku projektu zostanie skierowana do rodziców ankieta, na podstawie której nauczyciel pozna oczekiwania i możliwości uczestnictwa w projekcie poszczególnych rodziców.

Kompetencje dzieci sprawdzane będą przy wykonywaniu praktycznych zadań takich, jak: udział w konkursach, w quizach dotyczących Anglii. Dzieci będą prezentowały swoje umiejętności językowe podczas uroczystości przedszkolnych takich, jak np.: Przedszkolny Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, Dni Otwarte Przedszkola, spotkania z innymi dziećmi podczas festynów dziecięcych, z okazji Dnia Dziecka czy w ramach współpracy z innymi placówkami w środowisku lokalnym.

Ewaluacja będzie przeprowadzana po zakończeniu projektu, aby poznać efekty włożonej pracy i wyciągnąć konstruktywne wnioski na przyszłość. Ewaluacją zostaną objęci również rodzice dzieci, którzy brali udział w projekcie.

W trakcie realizacji programu ocenianiu podlegać będą:

 • aktywność i zaangażowanie dzieci
 • atrakcyjność programu dla dzieci
 • użyteczność
 • czego nauczyły się dzieci na zajęciach
 • czy stosowane metody są skuteczne
 • scenariusze wybranych zajęć
 • wyniki konkursów
 • ankiety

Narzędziami zbierania informacji będą:

 • anonimowe ankiety dla rodziców
 • wywiady z rodzicami
 • zbieranie opinii,
 • zadania kierowane do dzieci, wymagające praktycznych umiejętności
 • bezpośrednie obserwacje i rozmowy z dziećmi
 • wyniki konkursów i quizów
 • przykładowe scenariusze zajęć
 • zdjęcia w kronice przedszkolnej i na stronie internetowej
 • dziennik zajęć

Na ich podstawie wyciągnięte zostaną wnioski, które zostaną przedstawione Siostrze Dyrektor i Radzie Pedagogicznej naszego przedszkola oraz Rodzicom, po zakończeniu ewaluacji.

IV. LITERATURA

 1. Burkat A., „Gry i zabawy jako element wspomagający nauczanie języków obcych, Języki Obce w Szkole. -2006, nr 3,
 2. Uczę się hiszpańskiego śpiewająco – Assimil Poznań 2005
 3. Iluk J., „Jak uczyć małe dzieci języków obcych?”, Katowice : Wydaw. Gnome, 2002
 4. Pamuła M., „Wczesne nauczanie języków obcych.”
 5. Słodownik Rycaj E., „Gry i zabawy językowe: jak pomagać dziecku w przyswajaniu języka”., Warszawa, Wydawnictwo Akademickie “Żak”, 2001
 6. Praca Zbiorowa „Angielski dla dzieci. Piosenki śpiewamy dalej” EDGAR
 7. Pamuła Małgorzata „Uczę się angielskiego śpiewająco” Assimil
 8. Praca zbiorowa „Children’s Picture Dictionary” Longman Pearson